JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

17.07.2018.

THE ORBITS OF THE PLANETS -- PUTANJE PLANETA [PART 1]


POD UTICAJEM KRETANJA MJESECA I DRUGIH PLANETA, SVI STANOVNICI UNIVERZUMA POSTAJU SKLONI POVOLJNIM I NEPOVOLJNIM SITUACIJAMA. TO JE POZNATO KAO UTICAJ ZVIJEZDA.

 

KOMENTAR: Ova serija bude povremeno objavljena u razmaku od po nekoliko godina  za sve uporne istraživače strukture našeg univerzuma i mnogobrojnih kontraverzi, koje obično prate istraživanja ovakve vrste, te za sve duhovno napredne osobe, kao i za vedske astrologe, te sve praktikante srodnih disciplina Vastua [vedske arhitekture], Āyurvede [vedske medicine] i sve druge zainteresirane. Pojedine sekvence napisa budu ponešto dopunjene i korigirane u skladu s novim saznanjima i shodno trenutnoj razini svjesnosti. Jednostavna definicija svjesnosti je: “Svjesnost je razina naše vezanosti” [Śrīmad Bhāgavatam 3.25.20 Purport].

 

Putanje planeta su detaljno razrađene specijalno u Śrīmad Bhāgavatamu, Chapter 5, na nama prihvatljiv način, ali postoje podaci i na mnogim drugim mjestima u vedskim spisima. Pored Śrīmad Bhāgavatama i drugih Purāṇa, neke od sekvenci vedske kosmologije su date i u  drugim dijelovima Veda, kao što su Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda i Atharva Veda, te u Mahābhārati, Rāmāyani. A, tu su i obimni vedski kosmološki spisi, te Jyotiṣa śāstre.  Od kosmološke literature treba uvijek pomenuti bazični vedski kosmološki spis Sūrya-Siddhāntu od His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja. Isto tako, treba neizistavno pomenuti i druge vaiṣṇavske Ācārye, uvažene komentatore Śrīmad Bhāgavatama, a tu su i drugi vaiṣṇave, vrsni poznavaoci strukture našeg univerzuma i sveukupne Božije kreacije. Čak i kada bi, hipotetički gledano, proučili svu vedsku literaturu trenutno dostupnu, znajmo da mi skupljamo samo mrvice znanja iz Božanskog uma Śrīla Vyāsadeva. Poređenja radi, izvorne Purāṇe dostupne na planeti Zemlji sadrže 400 000 stihova, dok Purāṇe za Deve-polubogove sadrže 10 000 000 stihova. Ali, moramo se jako potruditi u svojim traganjima, nikada se ne obeshrabriti i ne biti vezani za krajnji rezultat.

 

ŚRĪMAD BHĀGAVATAM 5.22 SUMMARY

 

Smatra se da je bog Sunca, koji upravlja zbivanjima u cijelom univerzumu, posebno po pitanju toplote, svjetlosti, promjene godišnjih doba, itd., ekspanzija Nārāyaṇa. On predstavlja tri Vede — Ṛg, Yajur i Sāma — i zbog toga je poznat kao Trayīmaya, oblik Gospodina Nārāyaṇa. Ponekad se naziva Sūrya Nārāyaṇa. Bog Sunca se ekspandira u dvanaest dijelova i tako kontroliše šest promjena godišnjih doba i uzrokuje zimu, ljeto, kišu, itd. Yogīyi i karmīyi, koji slijede varṇāśrama sistem, primjenjuju haṭha ili aṣṭāńga-yogu, ili vrše agnihotra žrtvovanja, obožavaju Sūrya Nārāyaṇa radi svoje dobrobiti. Polubog Sūrya je uvijek u dodiru sa Svevišnjom Božanskom Osobom -- Nārāyaṇom. Prebivajući u spoljašnjem prostoru u sredini univerzuma, izmedu Bhūloke i Bhuvarloke, Sunce kruži vremenskim krugom zodijaka, kojeg predstavija dvanaest rāśiya -- znakova i prihvata različita imena prema tome u kojem se znaku nalazi. Za planetu Mjesec [Candra], svaki mjesec se dijeli na dvije četrnaestodnevnice. Slično tome, prema solarnim proračunima, mjesec dana je jednako vremenu, koje Sunce provede u jednom sazviježđu; dva mjeseca čine jedno godišnje doba, a u godini ima dvanaest mjeseci. Čitavo nebo je podijeljeno na dvije polovine, od kojih svaka predstavija jednu ayanu -- put koji Sunce pređe za šest mjeseci. Sunce ponekad putuje sporo, ponekad brzo, a ponekad umjereno. Na taj način putuje kroz tri svijeta, koja se sastoje od rajskih planeta, zemaljskih planeta i vanjskog svemira. Te putanje su veliki učeni ljudi nazvali imenima Saḿvatsara, Parivatsara, Iḍāvatsara, Anuvatsara i Vatsara.

 

Mjesec se nalazi na 100 000 yojana iznad Sunčevih zraka. Dani i noći na rajskim planetama i Pitṛloki se računaju prema njegovom rastu i opadanju. Na udaljenosti od 200 000 yojana iznad Mjeseca se nalaze neke zvijezde [28 Nakṣatri], a iznad njih se nalazi Śukra-graha [Venera], koja uvijek povoljno utiče na stanovnike čitavog univerzuma. Na 200 000 yojana iznad Śukra-grahe se nalazi Budha-graha [Merkur], čiji je uticaj ponekad povoljan, a ponekad nepovoljan. Na 200 000 yojana iznad Budha-grahe se nalazi Ańgāraka-graha [Mars] čiji je uticaj uvijek nepovoljan. Na 200 000 yojana iznad Ańgārake se nalazi planeta zvana Bṛhaspati-graha [Jupiter], koja je uvijek veoma povoljna za kvalificirane brāhmaṇe. Iznad Bṛhaspati-grahe se nalazi planeta Śanaiścara-graha [Saturn], koja je vrlo nepovoljna, a iznad Śanaiścare se nalazi skup od sedam zvijezda nastanjenih sa velikim svetim osobama, koje uvijek misle na dobrobit cijelog univerzuma. Ovih sedam zvijezda kruže oko Dhruvaloke, prebivališta Gospodina Viṣṇua u ovom univerzumu.

 

KOMENTAR:  U današnjem tekstu su kratko pomenuti povoljni i nepovoljni uticaji planeta, ali to je više generalno, znači posmatrajući prirodno postavljeni zodijak. U vedskoj astrologiji uticaji planeta su detaljnije opisani i klasificirani u odnosu na svaku Lagnu [Ascendent] i to se mijenja od Lagne do Lagne. Isto je detaljno razrađeno u vedskom astrološkom klasiku, bazičnoj knjizi za vedsku astrologiju Bṛhat Parāśara Horā Śāstri, velikog sveca, mudraca, kosmologa i astrologa Parāśare Muniya [Translations, commentary and annotations by Girish Chand Sharma – Sagar Pubications]. To je u navedenoj knjizi Vol. I, Chapter 36, Yoga Karakas Planets. U nekim drugim prevodima i izdanjima mogu brojevi pojedinih poglavlja da budu pomaknuti za broj niže ili više, ali to ne treba da nas uznemirava.

 

Pošto su međusobne udaljenosti u ovom tekstu date samo u yojanama, a u kasnijim stihovima će biti date i udaljenosti u miljama, potrebno je navesti da je ekvivalent za 1 yojanu = 8 milja. Tako, primjera radi, za naznačenu udaljenost Mjeseca [Candre] iznad Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] od 100 000 yojana, ekvivalent je 800 000 milja.

 

S obzirom da se ova tema dotiče i vedske astrologije Jyotiṣa, kao i vedske kosmologije, koja je jedna od sastavnih grana Jyotiṣa, ovi tekstovi će ići na blogovima, koji inače obrađuju ovakve teme, te na FB stranici za vedsku astrologiju:

 

http://jyotisha.blogger.ba/

http://vedskikosmos.blogger.ba/

https://www.facebook.com/pages/Astrological-Consultations-Jyotisha/557256551078251

 

Stay Tuned. To Be continued.

 

REFERENCE:

 

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 22: The Orbits of the Planets

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
11.07.2018.

JYEṢṬHĀ – 18TH NAKṢATRA


16° 40’ TO 30° 00’ VṚŚCIKA [SCORPIO – ŠKORPION]

 

KOMENTAR: Pošto češće budu pomenuti vladaoci pojedinih planeta [graha], njihovi duhovni autoriteti i mantre za odavanje poštovanja i obožavanje, da barem ukratko pomenemo neke osnovne stvari. Od mnogobrojnih karmičkih referenci, naše trenutne razine svjesnosti, našeg truda, vremena koje ulažemo, kao i posebno od milosti i blagoslova -- zavisi i naše poimanje dvojne stvarnosti koja nas okružuje – one vidljive i one za nas obično nevidljive, te u konačnici i shvatanje strukture cijelog univerzuma i ustrojstva hijerahije, kao i sveukupne Božije kreacije.

 

Od toga podosta zavisi i kojem ćemo se astrologu obratiti i ukazati mu povjerenje, a zatim od razine svjesnosti astrologa zavisi i kakvu pomoć i savjete možemo očekivati. Dakako, da treba predhodno dobro istražiti, pa vidjeti kome pokloniti povjerenje. Najbolje je pomno istražiti kako u stvari živi osoba kojoj se namjeravamo obratiti za pomoć – šta radi 24 sata na dan i to je onda prilično dobar pokazatelj svjesnosti osobe, ili drugačije rečeno pokazuje razinu vezanosti nekoga, ali je dobro uzeti u obzir još i niz faktora.  Ako neko kome se obratimo za savjet predlaže upućivanje molitvi polubogovima za blagostanje, zaštitu [protekciju] i duhovni napredak, tada znajmo da i samoj osobi nedostaju transcendentalna znanja višeg ranga i svakodnevna duhovna praksa – sādhana. Preporučljivo je potražiti savjet od već iskusnih bhakta u okviru ISKCON-a, koji imaju dugogodišnje utočište vjerodostojnog  duhovnog učitelja, te koji su ujedno i upućeni vedski astrolozi.

 

Za postepeno ostvarivanje prave svrhe života i dostizanje savršenstva, ponajbolje je slijediti put predanog služenja Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe i otpočeti sa prakticiranjem redovne duhovne prakse -- sadhane, te svakodnevnim mantranjem propisanog minimuma 16 krugova [x 108 zrna] Hare Kṛṣṇa mahā mantre na japi od svetih Tulasīya [ili barem od nīma], koja je već sama po sebi dovoljna za sve potrebe – i one egzistencijalne i one duhovne prirode.

 

Detaljnije poznavanje Nakṣatri je nešto što vedsku astrologiju uveliko oplemenjuje. U nekim drugim astrološkim sistemima, također im se daju imena, ali zbog nepoznavanja strukture našeg univerzuma i značaja koji imaju Nakṣatre, to samo po sebi nije dostatno. Zapadna terminologija ih poznaje kao fiksne zvijezde i daje im pogrešna mjesta u Zodijaku u odnosu na stvarni položaj, jer ne operira sa stvarnim stanjem, već sa stanjem koje bilo prije nekih 1 800 godina. To je zato što nesavršena izvedenica drevnog astrološkog sistema u obliku zapadne astrologije, ne uzima u obzir precesiju ekvinocija – Ayanāḿśu, iako zna za istu i operira tim terminom. Tako da se do momenta objave ovog teksta 11 Jula 2018 godine – 18:30 sati, između vedske i zapadne astrologije već nakupila razlika od 24° 07’ 00’’, dakle skoro jedan čitav znak i tolika je stvarna pogreška u procjenama prema zapadnom sistemu.

 

JYEṢṬHĀ NAKṢATRA

 

Osamnaesta zodijačka ekstenzija je Jyeṣṭhā Nakṣatra i prostire se od 226° 40’ do 240° 00’ Zodijaka. Korespondira sa imenima ‘Al-Kalb [the heart of the Scorpion] na Arab Manzil, Antares na Grčkom, ‘Sin’ na Chinese Sieu.

 

Jyeṣṭhā Nakṣatra je Rākṣasa, ili zvijezda niže prirode. To je dakle ugrađena karmička stvar -- da li je neko rođen pod uticajima Nakṣatre [skupine zvijezda] ovakve, ili onakve prirode. Radi toga treba posvetiti maksimalnu pažnju samospoznaji i reguliranom načinu života u sadašnjoj reinkaranaciji, te tako pokušati zadobiti što bolju startnu poziciju u idućem životu, ili eventualno odlazak i na više planetarne sisteme, pa i u duhovni svijet, već prema razini svjesnosti i željama svakog ponaosob.

 

Jyeṣṭhā znači glavni, ili najstariji i to prenosi na osobu pod svojim uticajem, kako bi postigla izvršne [rukovodeće] pozicije. Ovi ljudi obično dobiju ono što žele. Ovom zvijezdom vlada polubog Indra [kralj raja kako ga još zovu] i on ovim ljudima daje moć da vješto dovrše stvari.

 

Kada je ova zvijezda na Ascendentu – Lagni, osoba je vođa, lider i donosi uznemirenja svojoj rodbini, usmjerena je na svoju dharmu i svoj cilj. Mogu imati mnogo djece, ili mnogo prijatelja. Oni sami su cijenjeni, ili su okruženi cijenjenim ljudima. S vana izgledaju kao bezgriješne osobe vrijedne poštovanja, ali iznutra su labavog morala i puni su strasti.

 

KADA JE MJESEC [CANDRA] POZICIONIRAN U JYEṢṬHĀ NAKṢATRI – dobijamo zadovoljnu osobu, punu vrlina, ali i veoma iritantnog [razdražljivog] karaktera.

 

KADA JE MJESEC [CANDRA] POZICIONIRAN U RAZLIČITIM PADAMA OVE ZVIJEZDE – SLIJEDEĆE OSOBINE SE MANIFESTIRAJU:

 

PRVA PADA -- MJESEC [CANDRA] NA 16° 40'  -- 20° 00' VṚŚCIKA [SCORPIO – ŠKORPION] -- duhovite i ponosne osobe s talentom za pisanje, žive časno.

 

DRUGA PADA -- MJESEC [CANDRA] NA 20° 00' – 23° 20' VṚŚCIKA [SCORPIO – ŠKORPION] --  Čista i rječita osoba; pobjedničkog duha s malo tuge, izuzev zdravstvenih tegoba.

 

TREĆA PADA -- MJESEC [CANDRA] NA 23° 20' – 26° 40' VṚŚCIKA [SCORPIO – ŠKORPION] --  Oboljenje udova, problemi sa očima, nesuglasice s članovima porodice, okrutan temperament, vlasnik zemljišta, ili životinja.

 

ČETVRTA PADA -- MJESEC [CANDRA] NA 26° 40' – 30° 00' VṚŚCIKA [SCORPIO – ŠKORPION] – Okrutan i svađalački [prgav], bijeda u životu, bolest ili paraliza.

 

ASTRONOMSKA PRIČA U POZADINI ASTROLOŠKIH KONOTACIJA ZA JYEṢṬHĀ NAKṢATRU ILI ROHIṆĪ II

 

Jyeṣṭhā znači lizard = gušter. Sudeći prema nekim drugim izvorima Jyeṣṭhā znači najstariji – referirajući zvijezdu u kojoj je u to vrijeme ležao vernalni ekvinocij. To opet ne odgovara činjenici da je vernalni ekvinocij bio u Nakṣatri, koja se naziva Krittikā u vrijeme imenovanja ova zvijezde od svetaca Taittirya Brāhmaṇa.

 

Rohiṇī II – Ruh znači penjati se [uspinjati se] – znači onaj koji se penje  i može se odnositi na guštera, pošto je četvrta Nakṣatra također nazvana Rohiṇī, tako da bi se ova Nakṣatra možda mogla nazvati Rohiṇī II, ali je ovaj naziv odbačen u vedskoj astrologiji da bi se izbjegla zabuna.

 

Ovu Nakṣatru formiraju tri zvijezde, koje se jedna za drugom u redu blago penju, te izgledaju kao gušter.

 

Preovladavajuće božanstvo na razini obožavanja polubogova je Indra – kralj raja i drugostepeni vladalac polubogova. Opet, prema zapadnoj etimologiji, zvijezda je imenovana kao Antares.

 

Od planeta Jyeṣṭhā Nakṣatrom vlada Merkur [Buddha-graha].  Na duhovnoj razini autoritet za Merkur je Budha – 21 moćna inkarnacija Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe u ovom svijetu.

 

KOMENTAR: Pojašnjenje, koje je dato na početku današnjeg posta je razumijevanje da je karmički ugrađeno u nama to da li je neko rođen pod uticajima Nakṣatre ovakve ili onakve prirode, te radi toga treba posvetiti maksimalnu pažnju samospoznaji i reguliranom načinu života u sadašnjoj reinkaranaciji i tako pokušati zadobiti što bolju startnu poziciju u idućem životu, ili drugačije rečeno što bolji kredit za eventualni odlazak na više planetarne sisteme, ili čak na jednu od pripremnih planeta za odlazak u duhovni svijet, već prema razini svjesnosti i željama svakog ponaosob.

 

Definitivno i danas kao i uvijek postoji značajan broj ljudi, koji zbog neupućenosti u sofisticirane vedske spise jednostavno ne mogu da pravilno  razumiju stvari. A i to, da li neko dobija prave informacije, ili iluziju od znanja je karmička odrednica svakog pojedinca. Kaže se  -- ko želi da bude prevaren i biva prevaren. Generalno, trebamo se uvijek upitati da li je ono što mi danas poznajemo kao istinu, kako su nas veoma često pogrešno učili u školama, na fakultetima, u porodici i društvu – u stvari prava istina. Najčešće da nije. Radi toga, trebamo u jednom dijelu svog života, kada se za isto manifestiraju okolnosti, početi intezivno tragati za pravom istinom. Međutim, najbolje bi bilo da se po mogućnosti već od najranije mladosti, svako  obrazuje prema vedskom sistemu obrazovanja. Vedske preporuke nalažu isto već od pete godine života. Pošto to ranije nije bilo moguće, barem ovdje na zapadu,  pokušajmo isto omogućiti svojoj djeci i mlađim generacijama, koje tek dolaze.

 

Naučiti vidjeti pravu istinu, a također pravilno vidjeti prošlost, sadašnjost i budućnost, možda postati i tri-kāla-jña – onaj ko vidi prošlost, sadašnjost i budućnost – tačnije sve posmatrati očima śāstra – istinskog znanja, jeste upravo i jedan od ciljeva vedske astrologije Jyotiṣa.

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – The basics of Bona Fide Astrology – by Tom Hopke [Nalini-Kantha Prabhu]

THE SCIENTIC BASE OF INDIAN ASTROLOGY – by Rama Krishna Shastri

 

01.07.2018.

ECLIPSES IN JULY AND AUGUST 2018 [PART 1]


Prilikom analiza svih trenutnih događanja, uvijek treba posmatrati vedski horoskop u cjelini, ili drugačije rečeno – potrebno je uzeti u obzir mnogobrojne karmičke odrednice, trenutne karmičke periode u kojima smo, njihove pod-periode i pod-pod-periode, kao i trenutna dešavanja na nebu -- tranzite [Gocāra] planeta i svjetlećih nebeskih tijela, te pogotovo tranzite masivnijih i sporijih planeta, za koje su efekti tranzita snažniji i dugotrajniji: Rāhua, Ketua, Saturna [Śanaiścara-graha], Jupitera [Bṛhaspati-graha], etc.

 

Tako i eklipse, te i tenzije koje prouzrokuju stvaranjem određene kritične mase, kako na globalnom planu tako i pojedinačno, ne treba posmatrati izolirano, već uvijek u sklopu kompletnog vedskog horoskopa,  brojnih karmičkih pokazatelja  i trenutnih dešavanja na nebu. Što se tiče globalnog plana, kako već znamo, tenzije su već izrazite i bez eklipsi, a pogotovo s njima i još nekim drugim aspektima, koji svaki pojedinačno, te i uz redovne mjene Mjeseca mogu da djeluju kao svojevrsni upaljači za neka ishitrena djelovanja i događanja s nesagledivim posljedicama. Da ovom prilikom navedemo samo jedan od snažnijih aspekata. Trenutno je Saturn u poziciji negdje kao prije tridesetak godina, a znamo šta se tada događalo na ovim terenima: izraženi nacionalizam, ili bolje rečeno – pogrešna vezanost za privremena, lažna tjelesna imenovanja, koja zbog velikog duhovnog neznanja ni danas ne prestaju, pretenzije na teritorije susjednih zemalja i njhove resurse, priprema za ratne sukobe, kasnija krvava agresija na suverene zemlje i njihovo stanovništvo; bio je i rat u Zalivu, etc.

 

Solar eclipse 13 july 2018 5:02:20 [GMT 3:02:20] Partial - Mithuna [Gemini - Blizanci].

Lunar eclipse 27 july 2018 22:22 [GMT 20:22] Total - Makara [Capricorn - Jarac].

Solar eclipse 11 august 2018 11:47:23 [GMT 9:47:23] Partial - Karkaṭa [Cancer - Rak].

 

Gore navedena vremena eklipsi su data za koordinate Sarajeva, te GMT. Inače je čitava ova 2018 godina kritična zbog povećanog broja eklipsi. Ove godine ih ima pet, kako je već rečeno na predhodnim postovima, koji obrađuju ovu temu, a redovno ih je četiri godišnje. Kada god imamo povećani broj eklipsi – pet ili šest, to već indicira na moguća veća karmička pročišćenja, pa i povećane globalne tenzije, moguće ratne sukobe većih razmjera, različite prirodne nepogode, lomove na berzama, epidemije zaraznih bolesti, etc. Opet s druge strane, u takvim prilikama obično dolazi i do određenog rasterećenja  planete Zemlje od nakupljene kritične mase ugra-karme uzrokovane ponajviše upražnjavanjem karmički strogo zabranjenih aktivnosti za civilizirane pripadnike ljudske rase u pojedinim dijelovima svijeta, za koje se ide na dugi boravak na sisteme paklenih planeta – ubijanjem i pljačkanjem ljudi, rušenjem njihovih domova i infrastrukture, zaposjedanjem tuđe zemlje i imovine, otimanjem i silovanjem žena, trafikingom, etc. Međutim i u prividnom miru, na mnogim destinacijama u svijetu, dolazi do kršenja osnovnih duhovnih regulativnih principa i strogih karmičkih odredbi, za čije se nepoštivanje također ide na duži boravak na jedan od 28 sistema paklenih planeta, ili se dobijaju različite druge kazne kao reakcije: radi ubijanja nedužnih životinja i skroz pogrešne ishrane -- specijalno krava, ali i svih drugih životinja, te ptica, peradi, riba, školjkara, njihovih mladih i jaja. Ipak, kao prva na listi strogo zabranjenih aktivnosti za ljudsku rasu je imanje seksa izvan reguliranih bračnih zajednica i prostitucija, te na taj način začinjanje i rađanje nepoželjnog stanovništva  i to se uglavnom dešava svuda tamo, gdje žene nisu adekvatno društveno zbrinute i zaštićene ranim ulaskom u reguliranu bračnu zajednicu, rađanjem i odgajanjem potomstva i drugim bračnim dužnostima. Žene uvijek moraju biti zaštićene -- od strane muževa, ili očeva, ili odraslih sinova, ili duhovnih učitelja.  Inače će se generalno gledano uz malobrojne izuzetke, silom prilika upuštati u vanbračne seksualne odnose, pa i prostituciju. Dalje, u karmički strogo zabranjene aktivnosti ubraja se i  konzumiranje različitih opijata za promjenu svijesti – različitih droga, mnogobrojnih vrsta alkoholnih pića, pušenje opojnih trava,  cigareta i duhana, etc., danas rašireno kod  degradiranog stanovništva. Četvrta zabranjena griješna aktivnost za ljudsku rasu je kockanje, igranje hazardnih igara, lutrija, igara na sreću, ali i kockanje svojom i tuđom sudbinom, te imanje umnih špekulacija.

 

Ovom prilikom da se zadržimo malo više na rezultatima uticaja eklipsi na pojedinačnom planu. Najblaže rečeno, eklipse [pomračenja] Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Mjeseca [Candre] donose dodatna uznemirenja po naše krhke duše. Drugačije rečeno, to je vrijeme dodatnih karmičkih pročišćenja. Biće neophodno   spuštanje na zemlju u pojedinim našim planovima i aktivnostima, te revidiranje istih, ali i specijalno više tolerancije i samilosti prema drugima, praktične saradnje i pomoći onima kojima je potrebna kada je god to moguće, te što više okretanja ka našoj duhovnoj stvarnosti i poboljšavanju vlastite duhovne prakse -- sādhane, ili otpočinjanja iste. Pored potrebe za neminovnim reguliranjem svakodnevne ishrane i svih drugih aktivnosti, uvijek je potrebna i povelika doza iskrenosti u odnosu prema samom sebi. Kako se približava vrijeme nailazećih eklipsi 13 i 27 jula, te kasnije 11 augusta 2018, moći ćemo i sami praktično osjetiti njihove napete uticaje, zavisno od kuća u našem vedskom chartu u kojima se nađu. Znači, nisu u pitanju samo  navedena egzaktna vremena dešavanja eklipsi, već i čitavo ovo vrijeme prije i danima kasnije [u nekim slučajevima i mjesecima kasnije].

 

Na internetu možemo pronaći brojna tehnička tumačenja eklipsi [pomračenja] iskusnih vedskih astrologa, pa tako i za ova u mjesecima juli-august ove godine. Ukucamo u pretraživač datum eklipse i kuću-znak u kojoj se dešava u našem vedskom chartu prema gore navedenim podacima, potražimo iskusne, upućene vedske astrologe i dobićemo niz tumačenja. Brojna su i pravila koja se uzimaju u obzir. Da navedemo neka od brojnih pravila:

 

Rezultati eklipse mogu biti i dobri kada se eklipsa nađe u prvoj kući vedskog horoskopa.


U slučajevima, kada je eklipsa u dualnim znaku [Dvisabhāva Rāśi] kao u slučaju gore prve naznačene Solarne eklipse 13 jula 2018, treba čekati 6 mjeseci dok glavni rezultati eklipse postanu vidljivi. Datum glavnog efekta eklipse je datum kada Mjesec [Candra] bude ulazio u znak u kome je bila eklipsa, dakle u Mithuna Rāśi [Gemini - Blizanci].

 

U slučaju druge dvije eklipse 27 jula i 11 augusta 2018, pošto se radi o pokretnim znakovima [Cara Rāśi -- Movable] Jarcu [Makara-Capricorn], te Raku [Karkaṭa-Cancer], glavni rezultati eklipse postaju brzo vidljivi.

 

Preporučljivo je i znati kako u stvari nastaju eklipse i ko koga pomračuje [zaklanja]. Ono što mi na zapadu uobičajeno znamo, obično nije ni blizu prave stvarnosti. Naša čula nas varaju, a većinom nemamo ni blizu savršeno znanje.  U stvari Rāhu i Ketu tokom godine progone Sunce i Mjesec, te za vrijeme eklipsi ih sustižu i nastoje da zaklone [pomrače]. Rāhu i Ketu su veći i jači po uticaju od bilo koje planete, a osa njihovog djelovanja može biti u neku ruku dominantna i u odnosu na sve druge planete zajedno. Radi navedenog uputno je dobro upoznati uticaje Rāhua i Ketua, suptilnih, za nas nevidljivih planeta -- planeta sjenki, ali ogromne mase, pa tako i moćnih uticaja na sve nas.

 

Tako, kada god govorimo o Rāhu i Ketu, neizostavno se mora pomenuti i njihov uticaj prilikom eklipsi [pomračenja]. Moramo pokušati razumjeti da pomračenja u stvari prouzrokuju ove dvije glomazne nevidljive planete. Dakle, nisu to nikakvi “Mjesečevi Čvorovi” kako ih na zapadu obično pogrešno zovu, već stvarna, ogromna suptilna nebeska tijela [Planets Shadows], ali nevidljiva za naše moći percepcije. Eklipse [pomračenja] su rijetke prilike da pokušamo i praktično uočiti u okviru vatrenog ringa oko Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] ogromnu tamnu siluetu Rāhua u slučaju pomračenja Sunca, [specijalno u vrijeme totalne eklipse], kada je Amāvasyā, ili Mladi Mjesec. Opet kada je u pitanju pomračenje Mjeseca [Candre] – možemo i praktično primijetiti tamnu siluetu Ketua, u vrijeme kada je Pūrṇimā  ili Puni Mjesec. 

 

Kod analize uticaja eklipsi dobro je znati, te uzeti u obzir i generalna, dublja tumačenja eklipsi, slično kao i kod drugih napetih aspekata. Tako, budimo spremni na to da će mnoga naša očekivanja vjerovatno ostati neispunjenja, a i odnosi s drugima će vjerovatno doći u pitanje. Mogući su i prekidi veza, kao i povećane bračne razmirice, duži zastoji u izvođenju pojedinih biznis projekata, poremećno zdravlje, mentalna napetost, verbalni dueli, saobračajne i druge nezgode, etc. Preporučljivo je u mjesecima juli i august ove godine izbjegavati sve rizične aktivnosti, rizična putovanja, otpočinjanje novih projekata, uspostavljanje novih veza, nepotrebne rasprave, etc. Uglavnom, većinom nam predstoji dalje postepeno pročišćavanje, te odvezivanje od svega što je trenutno suvišno i nepotrebno za nas. Ali, to je obično bolno za naše krhke duše i teže prihvatljivo.


Preporučljivo je da uvijek imamo u vidu mnogobrojne duhovne poente u pogledu dešavanja oko nas i u nama samima, drugačije rečeno – u svim interakcijama djelovanja guna [odlika] materijalne prirode. Osnovni je princip vedske kosmologije – postojanje dvojne stvarnosti, figurativno rečeno: one materijalne-vidljive i one nematerijalne–nevidljive. Iako to možda dijelom i znamo, to često ispuštamo iz vida. Pored toga, moramo znati i iskreno prihvatiti da je Svevišnji Gospodin Kṛṣṇa iznad svega. Tako, milost i blagoslovi koje dobijamo ili ne dobijamo, mogu često biti od presudnog značenja. A za milost i blagoslove potrebno je dobro se potruditi, iako se kaže da su bezuzročni, poenta je da nemaju materijalnog uzroka.

 

Znajmo da na mentalnoj razini nema adekvatne zaštite i odbrane od napetih aspekata na nebu, povećanih aktivnosti na Suncu, ili eklipsi, etc. Postoje samo odgovori na  duhovnoj -- transcendentalnoj razini. Tako, u nekim situacijama, kao i u konačnom razlučivanju stvari, eklipse i ne moraju obavezno da djeluju skroz nepovoljno – samo ćemo morati uložiti dodatni trud, vrijeme i energije, da bi dokučili kakve to promjene moramo unijeti u naš život. Dakle, mogu pomračenja na prvi pogled i kod površnog posmatranja donijeti i neke nepovoljne konotacije, ali na kraju rezultati, koji proizilaze iz ovih napetih dešavanja, mogu da budu vrlo dobri i sa pročišćavajućim efektima po nas i naš život. Svakako da treba uzeti u obzir da se sva dešavanja u našim životima reflektiraju i na živote osoba u našoj blizini i obratno.

 

Ispod su navedeni termini eklipsi za cijelu 2018 godinu, zajedno sa već proteklim eklipsama, radi evidencije i mogućih daljih istraživanja.

 

ECLIPSES 2018 FOR COORDINATES OF SARAJEVO – BOSNIA AND HERCEGOVINA AND GMT:

 

Lunar eclipse 31 january 2018 14:31:00 [GMT 13:31] Total - Karkaṭa [Cancer - Rak].

Solar eclipse 15 february 2018 21:52:31 [GMT 20:52:31] Partial - Kumbha [Aquarius-Vodolija].

Solar eclipse 13 july 2018 5:02:20 [GMT 3:02:20] Partial - Mithuna [Gemini - Blizanci].

Lunar eclipse 27 july 2018 22:22 [GMT 20:22] Total - Makara [Capricorn - Jarac].

Solar eclipse 11 august 2018 11:47:23 [GMT 9:47:23] Partial - Karkaṭa [Cancer - Rak].

 

Dakako da ova razmatranja eklipsi i njihovih rezultata treba i dalje proučavati i dopunjavati, pri tome uzimajući u obzir vrijedna iskustva naprednih vedskih astrologa i vrsnih poznavaoca Jyotiṣa śāstra u prošlosti i sadašnjosti.


Kada pregledamo godine do negdje 2032, možemo uočiti da ćemo u nekim narednim godinama također imati slične pročišćavajuće periode: 2019 [5 eklipsi], 2020 [6 eklipsi], te 2027 [5 eklipsi], 2028 [5 eklipsi], 2029 [6 eklipsi] i 2031 [5 eklipsi].

 

Preporučljivo je da u svakodnevnom životu ostavimo dovoljno vremena i za duhovne spoznaje, ne samo za egzistencijalne potrebe i upražnjavanje uživanja različitih vrsta,  te da vrijedno radimo na dubljem i istinskom spoznavanju tajni života i postojanja, te i svih prividnih kontraverzi oko strukture našeg univerzuma, ali i upoznavanju strukture cjelokupne Božije kreacije. U Śrīmad Bhāgavatamu 1.8.4 u smislu stiha je rečeno: Na materijalnoj razini ne možemo vidjeti ni sebe ni Gospodina zbog nedostatka duhovne vizije. Međutim, kada se oslobodimo dodira sa materijom i povratimo u svoj izvorni oblik, možemo vidjeti i sebe i Gospodina licem u lice! Mukti znači ponovo uspostaviti svoj izvorni duhovni položaj po napuštanju materijalnog shvaćanja života. Stoga je ljudski život posebno namijenjen ostvarivanju preduslova za ovu duhovnu slobodu.

 

Chapter 8:  Prayers by Queen Kuntī and Parīkṣit Saved

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 1.8.4 Purport

Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

21.06.2018.

MELBOURNE ISKCON AUSTRALIA -- KARMA AND ASTROLOGY – H.H. BHĀNU SWĀMĪ MAHĀRĀJA – 15 MARCH 2017 [PART 1]

08.06.2018.

LORDSHIP YOGAS -- LORD OF THE SECOND HOUSE -- GOSPODAR DRUGE KUĆE

 

KOMENTAR: Ako pažljivo proučimo astrološke tekstove, koji u stvari objašnjavaju određene karmičke reference u našim horoskopima [životima], pored ostaloga, možemo primijetiti da obično uz posjedovanje novca i drugog bogatstva u paketu idu i neke nepovoljnosti po nas. U stvari bi trebali raditi i sticati novac samo onoliko, koliko je neophodno potrebno za očuvanje duše i tijela skupa i bez gomilanja nekih većih rezervi.  A, biti uvijek spremni da izdvojimo nešto kao milostinju za druge, specijalno iskusnim, opunomoćenim osobama u duhovnom procesu.

 

Tako i ovdje valja naglasiti, često je naš stav sa kojim nešto radimo – sve u svemu. Od strane viših autoriteta u univerzumu, svakog trena se budno prati svaki naš korak. Dobra namjera i pomoć drugima u svim našim aktivnostima, ujedno može značiti i podršku čak i polovine univerzuma – kao što bi se reklo.

 

Ovo specijalno važi u nekim burnim, pročišćavajućim vremenima, kakva su i sada na snazi. Čitava ova godina i još nekoliko iza su takve, a kulminaciju događanja vjerovatno možemo očekivati u vrijeme eklipsi [pomračenja], kao i u vrijeme tranzita snažnijh planeta, kao štu su trenutni intrigantni tranziti Saturna, te zavisno od znakova i kuća u našem chartu i tranziti Jupitera, Rahua i Ketua, etc., u vrijeme drugih napetih aspekata, izazovnih karmičkih perioda u kojima smo trenutno, te uvijek posmatrajući vedski chart u cjelini. Vremena eklipsi za ovu godinu su već data na nekoliko predhodnih postova na ovom blogu. Da se podsjetimo na protekle eklipse ove godine, kao i na one koje su pred nama. Vremena su data za koordinate Sarajeva i GMT [Greenwich Meridian Time, London UK]:  

 

Lunar eclipse 31 january 2018 14:31:00 [GMT 13:31] Total - Karkaṭa [Cancer - Rak].

Solar eclipse 15 february 2018 21:52:31 [GMT 20:52:31] Partial - Kumbha [Aquarius-Vodolija].

Solar eclipse 13 july 2018 5:02:20 [GMT 3:02:20] Partial - Mithuna [Gemini - Blizanci].

Lunar eclipse 27 july 2018 22:22 [GMT 20:22] Total - Makara [Capricorn - Jarac].

Solar eclipse 11 august 2018 11:47:23 [GMT 9:47:23] Partial - Karkaṭa [Cancer - Rak].

 

Opet, nijedna mačka nije tako crna kako izgleda – jednostavno trebamo pokušati iz loše sklopljenog posla – izvući ono najbolje, jer smo najboljim i blagoslovljeni – samo što to obično i ne znamo.

 

Dakle, okrenimo se duhovnoj stvarnosti što više možemo i iskusnim, opunomoćenim osobama, koje su već prešli taj dio puta, kojim mi tek trebamo da prođemo. Uvijek ih ima i u našoj neposrednoj blizini, samo se malo osvrnimo. A, ako ih ipak ne možemo trenutno naći u našem okruženju -- imamo internet i svojevrstan prozor u svijet. Samo, treba se postepeno istrenirati uz pomoć upućenih osoba, pa znati gdje šta tražiti, jer ima puno špekulacija i prevara.

 

Kako znamo, u nekim zemljama je već preko dvadesetak godina u opticaju četvrta generacija mobilnih komunikacija, a sada već i peta. Izgleda da je kod nas još uvijek u opticaju već zastarjela treća generacija. Ali, napredne tehnologije pružaju i mogućnost velih skokova u pojedinim zemljama.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U PRVOJ

 

Ova je osoba nadarena za sticanje novca, nema harmonične odnose s članovima porodice, nedostaju joj dobri maniri i zaokupljena je seksualnim aferama.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U DRUGOJ

 

Ponosna osoba, vjerovatno zbog dobrog zarađivanja novca i zbog toga što ima više bračnih drugova i seksualnih mogućnosti. Moguće je da se manifestira nekoliko djece – ako ih uopšte bude. Nadarena je za satiru. Dostupna joj je dobra hrana.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U TREĆOJ

 

Ova osoba je hrabra i inteligentna, ali ateističkih ili pokvarenih tendencija. Moguće je manifestiranje muzičkih talenata i obožavanje bogova iz materijalističkih razloga.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U ČETVRTOJ

 

Novac od trgovine vlasništvom ili vozilima javlja se skupa s kvalitetima datim u predhodnim paragrafima. Majka može biti bogata.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U PETOJ

 

Bezosjećajna priroda koja rezultira gorčinom u odnosima s članovima porodice. Novac može zarađivati investicijama [ulaganjima], kroz igre i kroz podučavanje. Senzualnost i bijeda su dodijeljeni ovoj osobi.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U ŠESTOJ

 

Ova osoba zarađuje novac od takmičenja, ili od ilegalnih transakcija, ali može ući u dugove i patiti zbog parničenja. Neiskren govor i čudne dietetske navike mogu imati. Imaju jaku požudu i pate zbog gubitka manjih dobara.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U SEDMOJ

 

Generelne indikacije su talent na polju medicine, labav moral  i moral supruge, sumnjiv karakter majke, novac iz stranih mjesta i biznis povezan s putovanjem.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U OSMOJ

 

Ove osobe pate od teškoća u bračnim odnosima, potrebe da poprave dijetetske navike i imaju zastoje -- neuspjehe u biznisu i finansijskim krugovima, ali mogu naslijediti ili dobiti bogatstvo kao dar. Mogu govoriti oštro.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U DEVETOJ

 

Dobar potencijal za zaradu, kao i za sticanje znanja iz filozofije, prava i religije -- će biti manifestirani. Patnja od bolesti u ranim godinama – oni postaju sretniji kako godine prolaze. Vješti su u postizanju bilo kog cilja.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U DESETOJ

 

Dobici od mnoštva zanimanja su prisutni, ovo je učena i poštovana osoba, ali egoistična i požudna, tećnog govora. Uspjeh kroz hranu, draguljarstvo i poljoprivredu su indicirani.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U JEDANAESTOJ

 

Ovo su bogati ljudi, uspješni u partnerskim biznisima i inkliniraju zadovoljavanju čula. Imaju dobra prijateljstva i dobijaju mogućnost slušanja prosvjetljenih  osoba.

 

GOSPODAR DRUGE KUĆE U DVANAESTOJ

 

Mogu trošiti novac na religiozne i karitativne aktivnosti. Oni su hrabri i smioni, ali umišljeni i pate od gubitka članova porodice. Nisu eksperti u rukovanju novcem, ali dobijaju dobre pozicije u službi.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE -- Chapter Eight: Lordship Yogas – by Tom Hopke [Nalini-Kantha Prabhu]

 

01.06.2018.

ANURĀDHĀ – THE 17TH NAKṢATRA


3° 20’ TO 16° 40’ VṚŚCIKA – SCORPIO -- ŠKORPIONA


Sedamnaesta zodijačka ekstenzija se proteže od 213-20’ do 226-40’ stepeni prirodnog zodijaka i nazvana je Anurādhā Nakṣatra. Korespondira s imenima Al-Iklil [the crown] na Arab Manzil; Scorpionis na Grčkom; Fang na Chinese Sieu. Anurādhā znači uspjeh. Prema Calkyi Anurādhā grupa zvijezda se sastoji od tri zvijezde, dok drugi autori pominju četiri zvijezde u čvoru koje se čine kao lotos, a ponekada kao kišobran. Ovo drugo tumačenje o broju zvijezda je mjerodavnije.

 

Anurādhā je Deva, ili dobra pobožna Nakṣatra [skupina zvijezda] i meka je po prirodi. Može se prevesti kao Nakṣatra, koja druge poziva na aktivnost. Izjavljeno je da osobe rođene pod uticajem ove Nakṣatre mogu biti dobri organizatori. Također je prevedena kao Nakṣatra uspjeha, što baš i nema neku očiglednu implikaciju [autor ovdje daje svoju opasku shodno vlastitim realizacijama, ali to ovisi od mnogo drugih okolnosti i vjerovatno se može govoriti o postojanju implikacija za postizanje uspjeha više na duhovnom planu, ili putem duhovnih aktivnosti]. Može se prevesti i kao sljedbenik Śrīmatī Rādhārāṇī i to označava duhovne sklonosti. Śrīmatī Rādhārāṇī je ženska manifestacija Gospodinove energije, tačnije Njegove unutrašnje moći  hlādinī-śakti. Śrīmatī Rādhārāṇī ohrabruje sva živa bića da služe Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇu.

 

KADA JE OVA NAKṢATRA NA LAGNI [ASCENDENTU] – Osoba je lutalica, sklona duhovnom propovijedanju, nesposobna da podnosi glad ili žeđ, ljubazna, ljupka, skromna i živi odvojeno od mjesta rođenja. Ona voli familijarni život i identificira se s raznim klubovima i društvima. Ima teškoće da kontrolira svoju dijetu i ima mali strah od društva.

 

KADA JE MJESEC [CANDRA] POZICIONIRAN U OVOJ NAKṢATRI – Pojavljuju se slične kvalitete,  kao kada je ova Nakṣatra pozicionirana na Lagni [Ascendentu].

 

Dodatni elementi – kvaliteti mogu se naći kada se analizira položaj Mjeseca [Candre] u različitim Padama – četvrtinama [Quorters] ove Nakṣatre:

 

I PADA -- 3-20' – 6-40' STEPENI VṚŚCIKA -- SCORPIO – ŠKORPIONA – Istinoljubiva osoba, koja čini dobra djela, talentirana kao pravnik. Ima znanje o drevnim predmetima, sluša loše savjete.

 

II PADA -- 6-40' – 10-00' STEPENI VṚŚCIKA -- SCORPIO – ŠKORPIONA – Ljutita ali ljubazna osoba, religiozna i sretna, živi u stranim zemljama.

 

III PADA -- 10-00' – 13-20' STEPENI VṚŚCIKA -- SCORPIO – ŠKORPIONA – Mudra, istinoljubiva osoba, možda astrolog, ambiciozna, zabavna.

 

IV PADA -- 13-20'    16-40'  STEPENI VṚŚCIKA -- SCORPIO – ŠKORPIONA – Ljutita skitnica neprivlačne pojave. Također hrabra i istinoljubiva.

 

Od planeta Nakṣatrom vlada [upravlja] Saturn [Śanaiścara graha].

 

ASTRONOMSKA PRIČA U POZADINI ASTROLOŠKIH ZNAČENJA  ZA NAKṢATRU ANURĀDHĀ

 

Anu = mali + Rādhā = obožavati = znači mali-sitni predmeti za obožavanje.

 

Formirana je od tri veće i jedne manje zvijezde, koje izgledaju kao mali predmeti, koji su možda služili za obožavanje svecima u drevnim vremenima. U vedskoj literaturi, sazviježđe je opisano kao stopalo – Prajapatiya – jednog od praočeva čovječanstva.

 

KOMENTAR – Kako vidimo, kod opisa Nakṣatri izražene su karmičke osobine, koje  osoba rođena pod uticajem određene Nakṣatre preuzima. Tako, primjera radi, osobe koje imaju Nakṣatru Anurādhā na svom Ascendentu – Lagni, ili im je Mjesec [Candra] u istoj, zaista mogu biti jako dobri organizatori pojedinih aktivnosti i praktički druge pozivati na aktivnost i to s velikim uspjehom, specijalno duhovne aktivnosti. Dakle, ide im to od ruke, kao što bi se reklo i to itekako funkcionira u praksi.

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – The basics of Bona Fide Astrology – by Nalini-Kantha Prabhu [Tom Hopke]

 

THE SCIENTIC BASE OF INDIAN ASTROLOGY – by Rama Krishna Shastri

 

 

27.05.2018.

DISTANCE BETWEEN THE MOON [CANDRA] AND THE EARTH -- UDALJENOST IZMEĐU MJESECA I ZEMLJE [PART 4]


KOMENTAR:  Prije mnogo hiljada godina, jedna napredna civilizacija je razotkrila sve misterije ovog manifestiranog svijeta.  Ovi tekstovi iz vedske kosmologije imaju za svrhu da bolje upoznamo ono što je ta napredna civilizacija razotkrila – između ostaloga i strukturu našeg univerzuma, te cjelokupne Božije kreacije, koja je za veliki broj ljudi još uvijek velika misterija. Tako da će i tema, koju obrađujemo i udaljenost između naše Zemlje i Mjeseca [Candre], poslužiti ujedno i za postepeno bolje upoznavanje s brojnim opisima Mjeseca datim u različitim vedskim spisima i objavljenim istraživanjima nekolicine dobrih poznavaoca strukture univerzuma. Detaljno poznavanje strukture, veličine i udaljenosti Mjeseca nam može pomoći i na praktičnoj razini da spoznamo realnu jačinu njegovih uticaja na sva živa bića, pa tako i na nas same, kao i na brojne interakcije u odnosima.

 

Na kraju današnjeg teksta su rezimirane poente stihova i tekstova predhodnih postova, iz kojih proizilazi nekoliko važnih poenti. Tako, između ostaloga vidimo da je Mjesec [Candra] po svojoj putanji iznad Sunčevih zraka, dok mi našim nesavršenim čulima imamo utisak da je tu, vrlo blizu. Ostale poente prepuštam vašoj imaginaciji. Biće postepeno date i druge karakteristike Mjeseca, te prečnik Mjeseca, upoređen s veličinama Sunca [Sūrya Nārāyaṇa] i Rāhua.  

 

Postoji mogućnost da će mnogima, koji se prvi put sreću s vedskim tekstovima, biti čudno i nejasno pominjanje izvjesnih okeana i ostrva, ali to je već druga tema i o tome ćemo nekada kasnije detaljnije.

 

Također, u narednom stihu se ne pominje, ali moramo znati da je i Mjesec jedna od rajskih planeta i da zapravo vrvi od života. Dakle, nije to nekakva beživotna pustinja, puna prašine, već suprotno od toga. Ali, ne možemo u ovim tijelima i sa ovim čulima na Mjesec, bez obzira na domete moderne tehnologije. Neophodno je produhoviti svoje postojanje i svoje suptilno tijelo. Izgleda da su i neki uporni zapadni naučnici teleskopima otkrili neke intrigantne građevine na Mjesecu, koje očito nisu prirodne građevine, već pravljene nečijim rukama, ali nisu mogli otkriti o čemu je riječ. Opet, za upućene u vedsku kosmologiju je generalno jasna namjena tih građevina i ko ih je pravio.

 

PORIJEKLO I PRIRODA SVJETLOSTI I PLAMENOVA NA MJESECU

 

STIH 13


evaṁ surodād bahis tad-dvi-guṇaḥ samānenāvṛto ghṛtodena yathā-pūrvaḥ kuśa-dvīpo yasmin kuśa-stambo deva-kṛtas tad-dvīpākhyākaro jvalana ivāparaḥ sva-śaṣpa-rociṣā diśo virājayati.

 

SYNONYMS: evam — thus; surodāt — from the ocean of liquor; bahiḥ — outside; tat-dvi-guṇaḥ — twice that; samānena — equal in width; āvṛtaḥ — surrounded; ghṛta-udena — an ocean of clarified butter; yathā-pūrvaḥ — as previously with Sālmalīdvīpa; kuśa-dvīpa — the island called Kuśadvīpa; yasmin — in which; kuśa-stambaḥ — kuśa grass; deva-kṛtaḥ — created by the supreme will of the Supreme Personality of Godhead; tat-dvīpa-ākhyā-karaḥ — giving the island its name; jvalanaḥ — fire; iva — like; aparaḥ — another; sva-śaṣpa-rociṣā — by the effulgence of the young sprouting grass; diśaḥ — all directions; virājayati — illuminates.

 

lza okeana alkohola se nalazi drugo ostrvo poznato kao Kuśadvīpa, koje je široko 800 000 yojana [6 400 000 milja], dvostruko više od okeana alkohola. Kao što Sālmalīdvīpu okružuje okean alkohola, Kuśadvīpu okružuje okean tečnog ghiya, širok kao samo ostrvo. Na Kuśadvīpi raste busjenje kuśa trave po kojoj je ostrvo dobilo ime. Ova kuśa trava, koju su stvorili polubogovi po volji Svevišnjeg Gospodina, izgleda kao drugi oblik vatre, ali s veoma blagim i prijatnim plamenovima. Njeni mladi izdanci osvjetljavaju sve pravce.

 

SMlSAO: Na temelju opisa iz ovog stiha možemo iznijeti približnu ocjenu o prirodi plamenova na Mjesecu. Kao i Sunce, Mjesec mora biti pun plamenova, jer bez plamenova ne može biti svjetlosti. Međutim, za razliku od plamenova na Suncu, plamenovi na Mjesecu moraju biti blagi i prijatni. To je naše uvjerenje. Moderna teorija da je Mjesec pun prašine nije prihvaćena u stihovima Śrīmad Bhāgavatama. U vezi s ovim stihom Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura kaže: suśaṣpāṇi sukomala-śikhās teṣāṁ rociṣā -- kuśa trava osvjetIjava sve pravce, ali njeni plamenovi su veoma blagi i prijatni. To daje određenu sliku o plamenovima koji postoje na Mjesecu.

 

SKRAĆENI PREGLED PREDHODNIH POSTOVA & INTERESANTNE POENTE

 

PART 1: Moramo znati da je osnovni princip vedske kosmologije -- postojanje dvojne stvarnosti one vidljive-materijalne i one nevidljive-nematerijalne.

 

PART 2: Prilikom pripremnih radova za izgradnju grandioznog kompleksa vedskog planetariuma u Śrī Dhām Māyāpuru, West Bengal u Indiji, koji će tačno oslikavati čitavu kosmičku kreaciju za dobrobit cijelog čovječanstva, ukazala se potreba za početnim vjerodostojnim dijagramom [univerzuma i cjelokupne kreacije].  To je bila inicijalna želja Śrīla Prabhupāda. Učenici Śrīla Prabhupāda su tu želju i ostvarili. Otkrivena je mapa cijelog kosmosa u svetom selu Melukote, nekih 50 kilometara južno od Karnataka -- Mandya District u Južnoj Indiji [Melukote je oko 51 km, ili 32 milje udaljen od Mysore i 133 km, ili 83 milje od Bangalorea]. Ovaj dijagram tačno oslikava čitavu vedsku kosmologiju predstavljenu u Śrīmad Bhāgavatamu, na domišljat, ali opet i jako jednostavan način. Sveta osoba kojoj je ova mapa razotkrivena, bio je vedski naučnik iz 19 vijeka – Thiruvenkata Rāmānuja G.R. Swāmī, duhovni vođa u učeničkom naslijeđu, koje se naziva Śrī  Sampradāya.

 

„Ova se Bhārata Khāṇḍa zove Sudarṣana Dvīpa [planeta Zemlja], jer se onima koji je gledaju čini lijepom. Pošto je okrugla, liči na Gospodinov čuveni disk – Sudarṣana Cakru i pričvršćena je za ciklično vrijeme u obliku diska kojim vlada Gospodin Sudarṣana. Bhārata Khāṇḍa ima oblik kugle, pošto su joj sva četiri ugla zaobljena. Kada se posmatra sa Mjeseca – polovica Bhārata Khāṇḍe nalikuje zecu i malom listu – dok druga polovica nalikuje velikom listu, a svi su oni okruženi raznoraznom vegetacijom.”

 

Konačno mu je sinulo, da ako okrene skicu, zec savršeno odgovara Evropi, Aziji i Africi – dok listovi odgovaraju Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Australiji. Ovi kontinenti sačinjavaju našu Zemlju, koju Mahābhārata naziva Bhārata Khāṇḍom.

 

Viṣṇu Purāṇa također opisuje Zemlju kao Bhārata Khāṇḍu i navodi njezin prečnik, koji iznosi 8 000 milja. Zemlju se naziva Bhārata Khāṇḍom i u invokaciji [prizivanju] pod imenom Saṅkalpa Mantra, koju od drevnih vremena, pa sve do danas mantraju brāhmaṇe -- vedski sveštenici.

 

PART 3:

 

Śrīmad Bhāgavatam 5.22.8: Mjesec [Candra] se nalazi 100.000 yojana [800.000 milja] iznad Sunčevih zraka i kreće se brže od Sunca [Sūrya Nārāyaṇa]. U dvije lunarne četrnaestodnevnice Mjesec pređe put koji Sunce prevali u jednoj saḿvatsari [skup od 12 mjeseci], u dva cijela i jednu četvrtinu [2 ¼] dana pređe put koji Sunce pređe za mjesec dana, a u jednom danu pređe put koji Sunce prevali u jednoj četrnaestodnevnici.

 

SMISAO:   Ako uzmemo u obzir da se Mjesec nalazi na 100 000 yojana ili 800 000 milja iznad Sunčevih zraka, veoma je iznenađujuće da su savremeni izleti na Mjesec bili mogući. S obzirom da je Mjesec tako daleko, kako su svemirske letjelice mogle doprijeti do njega je sumnjiva misterija. Savremeni naučni proračuni podliježu uzastopnim promjenama i zato su nepouzdani. Moramo prihvatiti proračune date u vedskim spisima. Vedski proračuni su pouzdani, davno napravljeni astronomski proračuni zapisani u vedskim spisima su čak i danas tačni. Da li su bolji vedski ili savremeni proračuni za druge može ostati misterija, ali mi prihvatamo da su ispravni vedski proračuni.

 

KOMENTAR: S obzirom da se ovakve teme dotiču i vedske astrologije, kao i vedske kosmologije, postovi će ići na blogovima i na Facebook page, koji inače obrađuju ova područja sofisticirane vedske nauke.

 

http://jyotisha.blogger.ba/

http://vedskikosmos.blogger.ba/

https://www.facebook.com/pages/Astrological-Consultations-Jyotisha/557256551078251

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video.

Sūrya Siddhānta -- His Divine Grace Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja.

Canto 5: The Creative Impetus  Chapter 20: Studying the Structure of the Universe

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.20.13 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrīmad Bhāgavatam 5.22.8

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

Image: Vedic Cosmos -- H.H. Danavir Goswāmī Mahārāja’s video. Sona Gaurāńga Dās's photo.
20.05.2018.

LORDSHIP YOGAS -- LORD OF THE FIRST HOUSE -- GOSPODAR PRVE KUĆE [PART 2]


LORD OF THE FIRST HOUSE IN 7--12 HOUSE -- GOSPODAR PRVE KUĆE U  7—12 KUĆI

 

KOMENTAR: Na prošlom postu, koji obrađuje ovu temu, objavljeni su rezultati pozicija gospodara prve kuće u prvih šest kuća [1—6]. Sada slijedi nastavak tumačenja, kada se gospodar prve kuće nalazi u preostalih šest kuća [7—12]. Dakako, da je prilikom ove analize vedskog horoskopa potrebno uzeti u obzir još niz faktora, pogotovo onih vezanih za prvu kuću, ali i uvijek posmatrati vedski horoskop u cjelini. Tako, tek kada nađemo potvrde za određene konstatacije kroz dva-tri i više razmatranih elementa, to ima šanse i da zaista bude u stvarnosti. Naime, ništa ne bi  trebali prihvatati fatalistički. Sve treba  vrlo detaljno analizirati i prihvatati tek kada smo potpuno sigurni, jer inače možemo lako da podlegnemo određenoj dovoljno neprovjerenoj sugestiji, ili što je još nepovoljnije, da neku odrednicu, koja tek treba da se  potvrdi, ubacimo u um osobe koja traži savjet. Dakle, dobar vedski astrolog će sve provjeriti ne tri puta, nego i desetak puta prije nego da neku uputu.

 

Također, kako već znamo, neke stvari u našim životima dolaze do izražaja tek u određenoj životnoj dobi i određenim karmičkim periodima, a do tada na neki način ostaju latentne. Iako možda nekada nemamo potrebne karmičke kvalifikacije za trenutno okretanje ka duhovnom procesu, ipak treba se uvijek iznova potruditi i dati prioritet duhovnim potragama i aktivnostima. Moramo znati, kada poredamo stvari na duhovnoj razini kako treba, tada će se i sve stvari na vidljivoj razini postepeno poredati kako i treba. Uvijek se iznova trebamo podsjetiti da smo još uvijek u materijalnom dijelu kreacije, koja iako beskrajna, sačinjava svega ¼  sveukupne Božje kreacije. Samo naš univerzum, koji je jedan od manjih, prečnika 4 milijarde milja,  već je izvan dosega mogućnosti naše percepcije.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U SEDMOJ KUĆI

 

Rezultati su talent za poslovanje, kao i mnogobrojna putovanja u životu. Moguća je patnja u braku. Kasnije u životu, ova osoba živi asketskim životom. Dobri su u odnosima s drugim ljudima i angažirani su u javnim poslovima.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U OSMOJ KUĆI

 

Ovo označava patnju tokom mladosti i neke griješne vezanosti, kao što su kockanje i nezakoniti seks. Ova osoba je upućena u transcendentalnu filozofiju i u psihologiju, te može dati dobar savjet.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U DEVETOJ KUĆI

 

Ovo je pokazatelj da je osoba dobar bhakta, sretna osoba koja je dobar govornik, koja ima dobrog bračnog druga i djecu, a isto tako je očekuje i dobar idući život.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U DESETOJ KUĆI

 

Ova osoba je karma-yogi, osoba uspješna u poslu i slavna,  koja vjeruje u sebe i u svoju važnu karijeru. Atraktivne je pojave, dobrog porijekla i uma ispunjenog ambicijom.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U JEDANAESTOJ KUĆI

 

Ovo su uticajni ljudi, na neki način skloni da uživaju kroz pomoć drugih ljudi. Postižu velike poslovne profite. Imaju krug uticajnih prijatelja. Sretni su i njihove ambicije se ispunjavaju.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U DVANAESTOJ KUĆI

 

Ovakve osobe se mogu naći u žrtvenim, ili dobrotvornim projektima. Bilo da su primorani na to ili vlastitim izborom, gube svoj položaj i nađu se u neobičnim situacijama. Zainteresirani su za samospoznaju. Nestabilni su, trpe gubitke i okreću se ka odvojenosti za svoju konačnu dobrobit.


Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – The basic of Bona Fide Astrology – by H.G. Nalini-Kantha Prabhu [Tom Hopke]

 

15.05.2018.

ASTROLOGICAL CONSULTATIONS -- 15 MAY 2018 TUESDAY – AMĀVASYĀ

 

 

AMĀVASYĀ [NEW MOON] FOR SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA: 13:49

0° 30’ VṚṢABHA [TAURUS – BIK]

09.05.2018.

LORDSHIP YOGAS -- LORD OF THE FIRST HOUSE -- GOSPODAR PRVE KUĆE [PART 1]


LORD OF THE FIRST HOUSE IN 1--6 HOUSE -- GOSPODAR PRVE KUĆE U  1—6 KUĆI

 

KOMENTAR: U ovom dobu Kali yugi, koje će trajati 432 000 godina uključujući prelazne periode - sandhye, a čiji početak se računa od 18 februara 3.102 godine prije nove ere, prema zapadnom računanju protoka vremena, gdje je ostao samo jedan od četiri potporna stupa istinskih religioznih principa, pored ostaloga kako znamo -- biće puno sukoba, ratova, prevara, licemjerstva i svađa, te svih drugih pokazatelja degradacije ljudske rase.

 

Kako se postepeno istrenirati za praktično prevazići sve nepovoljnosti Kali yuge, ali i kako iskoristiti sve povoljnosti ovog zlatnog pod-perioda Kali yuge od 10 000 godina, te i sve prednosti sadašnjeg pod-pod-perioda od nekih 480 godina računajući od 2 000 godine prema nekim podacima, te lične i globalne karmičke potencijale – jedna je od glavnih poenti ovog bloga, prepoznatljiva za introspektivne osobe, a ponešto prikrivena za isključivo materijalnu svjesnost. Inače, ovaj blog je posvećen svim dobronamjernim osobama, koje žele da se postepeno upute u bazične teme drevnog vedskog znanja Jyotiṣa, ali i svim osobama koje su već krenule tim putem. Dakako, do određene razine, određene našim karmičkim referencama, trudom i  vremenom koje ulažemo, te zavisno od milosti i blagoslova koje dobijamo, ili ne dobijamo. Ne trebamo se previše zamarati neutemeljenim težnjama da ovo golemo vedsko znanje savladamo u jednom životu – biće potrebno nekoliko života. Vedska astrologija Jyotiṣa nam zasigurno može poslužiti kao veoma dobra spona između duhovnog i materijalnog svijeta, te i baza za viša ezoterična znanja, kasnije i za duhovna traganja, tim više što ova vrsta znanja predpostavlja i dobru upućenost u više srodnih naučnih disciplina: Vastu [vedsku arhitekturu], Āyurvedu [vedsku medicinu], ali i vedsku kosmologiju, astronomiju, matematiku, psihologiju, etc., kao i određenu upućenost u transcendentalna znanja višeg ranga. Treba uvijek imati u vidu da je vedska astrologija Jyotiṣa također śāstra i da iskrenog praktikanta može postepeno dovesti čak do čistog predanog služenja Svevišnjeg Gospodina, pod uslovom da istovremeno slijedimo i upute vjerodostojnog duhovnog učitelja, ponajbolje ISKCON gurua, te sādhua i  śāstra, kao i da uspostavimo redovnu duhovnu praksu – sādhanu i svakodnevno mantranje svetog imena Svevišnjeg Gospodina Kṛṣṇe. Ako pak ostanemo isključivo na razini bavljenja samo mnogobrojnim tehničkim detaljima – dobićemo samo sjenku pravog znanja i otvoriće nam se mnoštvo dodatnih pitanja bez pravih odgovora.

 

Može se s pravom predpostaviti, na osnovu dobronamjernih upita, da dobra većina posjetitelja bloga već operira s pojedinim segmentima vedske astrologije, a tu su i već iskusni vedski astrolozi. Današnji post je početak jedne malo duže serije napisa o gospodarima kuća [Lord of Hauses].

 

Treba shvatiti i u praksi primijeniti jedan od osnovnih principa vedske astrologije: jedan znak -- jedna kuća. Postoji i drugačija podjela na bhave, ali će ona biti potrebna samo u manjem procentu slučajeva. Vjerovatno je šire poznato, koja planeta predstavlja gospodara određene kuće-znaka u vedskom horoskopu [chartu], ali trebamo biti jako pažljivi, pa ne miješati vedske odrednice s nesavršenim izvedenicom u obliku zapadne astrologije i zapadnih planeta, ali nepostojećih u vedskom sistemu, kao što su: Uran, Neptun, Pluton i još neki planetoidi i/ili imaginarna nebeska tijela: Kiron [Chiron], Lilith [Crni Mjesec], etc. Tu su i druge fundametalne pogreške u zapadnom sistemu i ako pravimo kao neki miks ova dva sistema, moramo znati da tada ozbiljno rizikujemo zadobijanje zabrane na dalje vedsko znanje.

 

LĀHIRI AYANĀḾŚA -- KRATKO DODATNO POJAŠNJENJE: pored mnogih drugih pogrešnih koncepcija, sistem zapadne astrologije je ostao na početnoj razini, kao prilikom njegovog stvaranja od prije nekih 1.800 godina, te iako kasnije priznaje precesiju ekvinocija sadržanu u sofisticiranim vedskim astrološkim i kosmološkim  spisima  pod imenom Ayanāḿśa [Lāhiri Ayanāḿśa], praktički još uvijek pogrešno operira s nekadašnjim stanjem na nebu, kako je već navedeno, od prije 1 800 godina [aproksimativno uzevši oko 221 – 228 godine], kada su prilikom starta zapadnog sistema, vedske i pojedine zapadne planete imale iste položaje. Međutim, od tada pa do danas nakupila se razlika od 24° 6’ 48.31’’ nebeskog svoda [u momentu pisanja ovog teksta 9 Maja 2018 u 13:52]. Također, neophodno je poznavati i značenja dvanaest znakova i kuća, kao i izvorna sanskritska imena i značenja aktivnosti za sedam vidljivih planeta: Sunce [Sūrya Nārāyaṇa], Mjesec [Candra], Mars [Ańgāraka-graha], Merkur [Budha-graha], Jupiter [Bṛhaspati-graha], Saturn [Śanaiścara-graha] i Venera [Śukra-graha], koje gospodare pojedinim znakovima-kućama. Tu su još Rāhu i Ketu, suptilne planete sjenke, koje možemo posmatrati kao pod-gospodare [pod-vladaoce]  pojedinih znakova-kuća, gdje ima izvjesnih razlika kod različitih astroloških tradicija i autora. Također, iz dole priložene osnovne tabele možemo vidjeti i da neke planete gospodare nad dva znaka-kuće.   

 

RB 

 RĀŚI

ZNAKOVI

SIGNS

GRAHA  LORD

BOSANSKI

ENGLESKI

  1

Meṣa

Ovan

Aries

Ańgāraka-graha

Mars

Mars

  2

Vṛṣabha

Bik

Taurus

Śukra-graha

Venera

Venus

  3

Mithuna

Blizanci

Gemini

Budha-graha

Merkur

Mercury

  4

Karkaṭa

Rak

Cancer

Candra

Mjesec

Moon

  5

Siṁha

Lav

Leo

Sūrya Nārāyaṇa

Sunce

Sun

  6

Kanyā

Djevica

Virgo

Budha-graha

Merkur

Mercury

  7

Tulā

Vaga

Libra

Śukra-graha

Venera

Venus

  8

Vṛścika

Škorpion

Scorpio

Ańgāraka-graha

Mars

Mars

  9

Dhanus

Strijelac

Sagittarius

Bṛhaspati-graha

Jupiter

Jupiter

10

Makara

Jarac

Capricorn

Śanaiścara-graha

Saturn

Saturn

11

Kumbha

Vodolija

Aquarius

Śanaiścara-graha

Saturn

Saturn

12

Mīna

Ribe

Pisces

Bṛhaspati-graha

Jupiter

Jupiter

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U PRVOJ KUĆI

 

Ovo je jaka i privlačna osoba, nezavisnog duha i vjerovatno će imati dva braka. Može biti egocentrična ili suviše tjelesno orjentirana. To rezultira moćnom psihom i velikom reputacijom.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U DRUGOJ KUĆI

 

Ova će osoba biti jako vezana za porodični život i biće vješta u zarađivanju novca. Očekuje se nespokojstvo, velikodušnost i ograničen broj djece. Dobro učenje i promišljenost će se manifestirati.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U TREĆOJ KUĆI

 

Hrabra osoba, slobodoumna i darežljiva, vještih ruku i uticajnog govora. Imaće mnogo prijatelja i zauzimaće u društvu pozicije od poštovanja.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U ČETVRTOJ KUĆI

 

Ova je osoba dobrog porijekla, vlasnik imanja, prijateljski nastrojena i popularna. Obrazovana je, posjeduje mnogo vozila, vezana je za svoje vlasništvo i svoju privatnu [domaću] situaciju.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U PETOJ KUĆI

 

Britka inteligencija i isticanje strasti će kod ovih osoba biti vidljivi u karakteru. Patiće od nevolja sa djecom. Oni su dobri učitelji i diplomate u državnoj službi.

 

GOSPODAR PRVE KUĆE U ŠESTOJ KUĆI

 

Ovi ljudi se na svom putu susreću sa preprekama, dugovima, bolestima i neprijateljima, ali imaju snagu da ih pobijede. Dobri su na položaju neke službe i na medicinskim, ili vojnim poljima.

 

KOMENTAR: Na nekim od idućih postova, u intermecu drugih aktuelnih tema, biće nastavljeno sa prezentiranjem značenja položaja kada su gospodari prve kuće smješteni u 7, 8, 9, 10, 11 i 12 kući i dalje redom. Svakako su u planu još neke od bazičnih tema, ali i neke sofisticiranije. To će zavisiti od više faktora, pa i vaših iskazanih interesovanja. Obično je jedan od problema adekvatno prevođenje tekstova sa engleskog, zatim tu su i vremenska ograničenja, a iskreno se nadam da će s vremenom javiti još neki od mojih prijatelja, iskusnih vedskih astrologa iz regiona i inostranstva, sa svojim prilozima i prevodima. Pravo je bogatstvo dobiti na uvid i iskustva drugih naprednih vedskih astrologa. Također, da ovom prilikom pomenemo da pored značenja pozicija gospodara kuća iz niže navedene knjige i autora, postoji još i niz drugih sličnih tumačenja, koja su također od koristi za praktičnu upotrebu.

 

Stay Tuned. To Be Continued.

 

REFERENCE:

 

HOW TO READ YOUR HOROSCOPE – by Tom Hopke [Nalini-Kantha Prabhu]

 

 

Stariji postovi

JYOTISHA - VEDSKA ASTROLOGIJA
<< 07/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free countersMOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
169674

Powered by Blogger.ba